Företags- och fakturainformation

Infrastruktur

Karlander Konsult AB
Org.nr 556651-7206
VAT.nr SE556651720601

Vi önskar att alla leverantörsfakturor skickas som PDF, en faktura per fil, till:
efakt.karlanderkonsult@devo.se

Pappersfakturor skickas per post till vår fakturaadress:
Karlander Konsult AB   
Fack 1568
FE 949
751 75 Uppsala 

 

Fastigheter

Karlander Konsult Göteborg AB
Org.nr 556935-6693
VAT.nr SE556651720601

Vi önskar att alla leverantörsfakturor skickas som PDF, en faktura per fil, till:
efakt.karlanderkonsultgoteborg@devo.se

Pappersfakturor skickas per post till vår fakturaadress:
Karlander Konsult Göteborg AB
Fack 1568
FE 949
751 75 Uppsala

 

ISO 9001: Kvalitetsarbete

Kvalitet handlar om att alla förstår och varje dag arbetar för att göra verksamheten bättre. Att vara certifierade enligt ISO 9001 innebär att vi aktivt arbetar med våra kvalitetsledningssystem och möjligheter till förbättring.

 

ISO 14001: Miljöarbete

Ett aktivt miljöarbete är idag inte bara en nödvändighet ur ett globalt, samhälleligt perspektiv utan också på en lokal verksamhetsnivå. Att vara certifierade enligt ISO 14001 innebär att vi har ett hållbart miljöarbete, som vi ständigt strävar efter att förbättra.

 

TransQ

De leverantörer som finns med i TransQ är kontrollerade och godkända som leverantörer till Trafikverket.


   

 

Ladda ner ISO Certifikat

 

Miljöpolicy

Inom Karlanders finns en medvetenhet om att all vår verksamhet påverkar omgivningen. Vi arbetar aktivt inom hela organisationen för att både långsiktigt och kortsiktigt begränsa skador på miljön. Genom våra miljömål skapas en miljömedvetenhet och företaget kan kontinuerligt minska sin påverkan på miljön. Lagstiftning och samhällets övriga krav ska uppfyllas och kunders efterfrågan ska tillfredsställas.

Karlanders miljöpolicy och miljömål genomsyrar hela verksamheten. Miljötänk vid införskaffande och användande av papper, kontorsutrustning, kontorsmaterial och andra förbrukningsvaror finns alltid med.  Avfallshantering och återvinning är en del av vårt dagliga arbete och hanteras på sådant sätt att så lite miljöpåverkan som möjligt uppstår. I den mån det är praktiskt genomförbart ser vi till att samåka. Vi planerar våra tjänsteresor så vi minimerar tiden vi påverkar miljön. När vi arbetar med våra kunder föreslår vi då det är möjligt miljövänligare metod- och materialval. Vårt fokus är att våra projekt ska vara drivna av ett sunt miljötänk.

Vi följer regelbundet upp om vår miljöpolicy följs och våra miljömål nås. Vid behov justeras policy/mål. De delges sedan våra medarbetare för ökat engagemang och medvetenheten.

 

Kvalitetspolicy

Vårt mål är att våra kunder ska uppfatta Karlanders som synonymt med god kvalitet.

  • Alla våra åtaganden, aktiviteter och leveranser ska ses som uttryck för god kvalitet.
  • Våra kunders behov och krav ska inventeras och uppfyllas efter bästa förmåga.
  • Våra kunders förväntningar på oss ska infrias.
  • Våra kunder ska alltid känna fullt förtroende för oss som samarbetspartner
  • Våra medarbetare ska ha tillräcklig kompetens för sina arbetsuppgifter
  • Våra medarbetare ska känna till vår kvalitetspolicy och vårt kvalitetssystem
  • Våra medarbetare ska bidra till att vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem ständigt förbättras